www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Brāļu gājiens pēc zagšus vestas māsas, garākā dziesmā atstāstīts.
Katalogs > ... > Panāksnieki. > Brāļu gājiens pēc zagšus vestas māsas, garākā dziesmā atstāstīts.
Rezultāti: 11 - 20 no 52
13645-3
Māmiņa miļà,
Klēts atslēdziņu,
Nu iešu klētî
Rotaties.
Uzvilku lielo
Ziedaino kreklu,
Apjozu lielo
Rakstaino jostu.
Izbira ziediņi
Caur klēts grīdu;
Izauga ieviņa
Caur klēts jumtu
Es pate zīlite
Lēkataja.
No viena zariņa
Otrâ lēču,
Trešâ lēkdama,
Ieraugu tautas,
Deviņu kamanu,
Simts kumeliņu,
Tukšiem vāģiem,
Liekiem zirgiem.
Tukšie vāģi
Grib vezumiņu,
Liekie zirgi
Grib braucejiņu.
13645-2
Iemērcu duj' graudus
Dzeltenu miežu,
Padaru duj' mucas
Sald' alutiņa;
Izcepu duj' raušus,
Duj kukulišus;
Nokavu duj' zoses,
Duj' suveniņus.-
Māmiņa, māmiņa,
Mums būs viesi:
Tur jāja, tur brauca
Par viņu kalnu
Liekiem zirgiem
Tukšiem ratiem,
Tukšiem ratiem.
Grib vezumiņu,
Liekiem zirgiem
Grib jājejiņu.
13645-4
Saulite vaicaja
Uz mēnestiņu:
Ko dara meitiņas
Vedekliņas?
Vaj ada, vaj šūn,
Vaj viesu gaida?
Viesiši brauca
Par viņu kalniņu
Liekiem zirgiem,
Tukšiem vāģiem.
Liekie zirgi
Grib jājejiņu,
Tukšie vāģiši
Grib vezumiņu.-
Pušausu gaisum'
Zūd mūsu māsiņa.
Celies, bāliņi,
Dzenies pakaļ.
Aiz viņa kalniņa
Tur viens namiņš,
Tur mūsu māsiņa
Tautu istabâ;
Balts autiņš galvâ,
Med's kanna rokâ.
13645-0
Es biju irbīte,
Es māku rotèt
No viena kalniņa
Uz otraju;
Uz trešu lēkdama ,
Ieraugu tautas.
Teciņus teceju
Uz māmuliņu.
Gaid', gaidi , māmiņa,
Nu būsi vieši.
Tur jāje, tur brauce
Par viņu kalnu
Tukšajiem ratiem,
Liekajiem zirgiem.
Tukšaji ratiņi
Grib vezumiņu,
Liekaji zirgi
Grib jājejiņu.-
-Gaismiņai austoti
Zūd mūsu māsiņa.
Ņem,brāli,zirgu,
Trenc māsai pakaļ.
-Panāce, panāce
Sav' māsiņu,
Taut' istabâji
Aiz galda sēdej'.
Slaveni ļautiņi,
Ko viņai dosiet?
-Doš' viņai alus,
Doš' viņai medus,
Doš' savu bāliņu
Arejiņu.
13646-11
Mēs deviņi bāleniņi,
Viena māsa malejiņa.
Ta māsiņa katru dienu
Tīrus rudzus ritinaja.
Devitâi rītiņâi
Nerūc vairs dzirnaviņas.
Ej, māmiņa, kambarî,
Lūko savas malejiņas.
Iznāk māte no kambara,
Asariņas slaucidama,
Asariņas slaucidama,
Zīdautiņu locīdama.
-Negulieti, bāleliņi,
Seglojieti kumeliņus;
Apseglojši kumeliņus,
Nāciet paši istabâ,
Es jums došu raibus cimdus,
Asariņu nēzdaudziņus.
Jājiet, brāļi, simtu jūdzu,
Kamēr māsu panāciet.
-Viena simta galiņâ
Koklè divi kokletaji.
Dievs palīdzi, kokletaji,
Kam jūs šeitan koklejiet?
-Tai māsiņai koklejami,
Ko vakari garam veda;
Ko vakari garam veda,
Ta deviņu brāļu māsa.
-Jājam, brāļi, otru simtu,
Kamēr māsu panāksim.
Otra simta galiņâi
Spēlè divi spēlmaniši.
Dievs palīdz, spēlmaniši,
Kam jūs šeitan spēlejiet?
-Tai māsai spēlejam,
Ko šodieni garam veda;
Ko šodieni garam veda,
Ta deviņu brāļu māsa.
-Jājam, brāļi, trešu simtu
Kamēr māsu panākam.
Trešà simta galiņâ
Iznāk viena māmuliņa,
Iznāk viena māmuliņa,
Alus kanna rociņâ,
Alus kanna rociņâi,
Trīs plāceņi padusê.
Liek mums drusku nodzerties
Ša saldaja alutiņa.
Ni ēdàm, ni dzeràm
Ša saldaja alutiņa,
Iesim, brāļi, istabâi,
Caur istabu kambarî.
Tur māsiņu atradàmi
Pie lielàmi dzirnavàm,
Pie lielàmi dzirnavàm
Tīrus rudzus ritinot.
Jūdzam, brāļi, sirmus zirgus,
Vedam viņu atpakaļ,
Vedam viņu atpakaļi
Savâ tēva zemitê.
Tēvam auga rudzi, mieži,
Tēvam sirmi kumeliņi.
13646-31
Viena pate mums māsiņa,
Ik rītiņa malti gāja.
Ej, apraugi, māmuliņa,
Ko dar' mūsu malejiņa.
Atnāk māte raudadama,
Neatrada malejiņas.
Brāļi, brāļi, ko gaidati,
Aunieties zābakôs,
Aunieties zābakôs,
Velkat garus kažociņus,
Velkat garus kažociņus,
Jožat zaļus zobentiņus,
Jožat zaļus zobentiņus,
Liekat cauņu cepurites,
Seglojati kumeliņus,
Jājat māsas mekleties.
Jājam, brāļi, pirmo simtu.
Uzjājam augstu kalnu.
Augsta kalna galiņâi
Spēlè pieci spēlmaniši.
Mani mīļi spēlmaniši,
Priekš kà jūs spēlejiet?
-Spēlejam to meitiņu,
Kur' šodieni garam veda.
-Mani mīļi spēlmaniši,
Vaj jau seni garam veda?
-Dzenatiesi, nava tālu,
Panāksieti celiņâi.
Jājam, brāļi, otru simtu.
Dajājam augstu kalnu.
Augsta kalna galiņâ
Spēlè seši spēlmaniši.
Mani mīļi spēlmaniši,
Priekš ka jūs spēlejat?
-Spēlejami to māsiņu,
Kur' šodieni garam veda.
-Mani mīļi spēlmaniši,
Vaj jau seni garam veda?
-Dzenatiesi, nava seni,
Panāksieti celiņâi.
Jājam, brāļi, trešo simtu.
Uzjājami liepu mežu,
Laužam šautru pilnus klēpus,
Metam ciema sētmalâ.
Satrūkàsi ciema suņi,
Iztek divi zeltenites,
Iztek divi zeltenites,
Ieved mūs pagalmâi,
Ieved mūs pagalmâi,
Piesien mūsu kumeliņus.
Ieved mūs istabâi,
Sēdin' galda galiņâi.
Uzliek gārdu mielastiņu,
Liek mums ēsti, liek mums dzert.
Ni es ēžu, ni es dzēru,
Apkārt vieni raudzijos,
Ieraudziju sav' māsiņu,
Balta mice galviņâi,
Balta mice galviņâi,
Pirkstâ zelta gredzeniņis.
13646-3
Divi mēs bāleliņi,
Viena pate mūs' māsiņa.
Ik rītiņa malti gāja,
Ik rītiņa pūru mala.
Ej, bāliņ, klausities,
Nerūc vaira dzirnaviņas.
Vaļâ durvis, vaļâ logi,
Aizveduši sveši ļaudis.
Jāju, jāju simtu jūdzu,
Dajāj' lielu, augstu kalnu;
Augsta kalna galiņâ
Trejdeviņi stabulnieki.
Ai, mīļie stabulnieki,
Redzejàt mūs' māsiņu?
-Ai, mīļie jājejiņi,
Kāda bija jūs' māsiņa?
-Dzeltaniem matiņiem,
Sarkaniem vaidziņiem,
Sarkaniem vaidziņiem,
Iznesigu valodiņu.
-Ai, mīļie jājejiņi,
Jājiet drīz, jājiet drīz,
Jājiet drīz, jājiet drīz,
Panāksiet celiņâ.
-Jāju, jāju divi simti,
Dajāj' lielu augstu kalnu;
Augsta kalna galiņâ
Trejdeviņi bundzenieki.
Ai, mīļie bundzenieki,
Redzejàt mūs' māsiņu?
-Ai, mīļie jājejiņi,
Kāda bija jūs' māsiņa?
-Dzeltaniem matiņiem,
Sarkaniem vaidziņiem,
Sarkaniem vaidziņiem,
Iznesigu valodiņu.
-Ai, mīļie jājejiņi,
Jājiet drīz, jājiet drīz,
Jājiet drīz, jājiet drīz,
Panāksiet celiņâ.
-Jāju, jāju trīssimt jūdzu,
Dajāj' lielu, augstu kalnu;
Augsta kalna galiņâ
Trejdeviņi spēlmaniši.
Ai, mīļie spēlmaniši,
Redzejàt mūs' māsiņu?
-Ai, mīļie jājejiņi,
Kāda bija jūs' māsiņa?
-Dzeltaniem matiņiem,
Sarkaniem vaidziņiem,
Sarkaniem vaidziņiem,
Iznesigu valodiņu.
-Ai, mīļie jājejiņi,
Jājiet drīz, jājiet drīz,
Jājiet drīz, jājiet drīz,
Panāksiet celiņâ.
-Jāju, jāju četri simti,
Dajāj lielu muižas sētu;
Visapkārt dzelziem kalta,
Atslēgàm vārti slēgti.
Saņem mūsu kumeliņus,
Ieved mūsus istabâ,
Aizved mūsus aizgaldê:
"Dzerat, brāļi, lustejat"!
Nij ēdam, nij dzeram,
Nava še mūs' māsiņa.
Es ieraugu sav' māsiņu
Liepagalda galiņâ,
Liepagalda galiņâ,
Jau aubite galviņâ.
13646-28
Viena pate mūs' māsiņa,
Mēs deviņi bāleniņi.
Ik rītam tīru rudzu
Pa pūram ritinaja.
Eima, brāļi, aplūkot,
Ko dar' mūsu malejiņa,
Vaļâ durvis, vaļâ logi,
Nerūkst vairi dzirnaviņas.
Eima, brāļi, uz ustabu,
Velkamies zābaciņus;
Apvilkušies zābaciņus,
Velkamies kažociņus;
Apvilkušies kažociņus,
Jožam zaļus zobeniņus;
Apjozušies zobeniņus,
Liekam caunes cepurites;
Uzlikuši cepurites,
Sedlojam kumeliņus;
Apsedlojši kumeliņus,
Jājam brāļi simtu jūdzes.
Nojājuši simtu jūdzu,
Dajājam augstu kalnu;
Augsta kalna galiņâ
Bungà skaisti bundzenieki.
Ai, jūs mīļi bundzenieki,
Ko jūs še bungajiet?
-To māsiņu bungajam,
Ko šodien garam vede.
-Ai, jūs mīļi bundzenieki,
Vaj jau viņu sen pavede?
-Neva ilgi, dzenaties,
Panāksiet celiņâ.
-Jājam, brāļi, otru simtu.
Dajājam zaļu kalnu;
Zaļa kalna galiņâ
Spēlê skaisti spēlmaniši.
Ai, jūs mīļi spēlmaniši,
Ko jūs še spēlejiet?
To māsiņu spēlejam,
Kur' šodien garam vede.
-Ai, jūs mīļi spēlmaniši,
Vaj jau viņu sen pavede?
-Neva ilgi, dzenieties,
Panāksiet celiņâ.
Jājam, brāļi, trešu simtu.
Dajājam raibu muižu;
Ap to muižu kuplas liepas,
Atslēgàm vārti slēgti.
Iznāk divi jauni puiši,
Kà ozoli zaļodami.
Vienis mani pašu vede,
Otris manu kumeliņu.
Paš' ievede istabâ,
Kumeliņu stallitê.
Pieceļ man mellus krēslus,
Davelk manim liepas galdu,
Uzliek man Diev' mielastu,
Liek man ēst, liek man dzert,
Liek nakuiņu pārgulèt.
Ni es ēdu, ni es dzēru,
Sav' māsiņu lūkojos.
Ieraudziju sav' māsiņu
Tautu galda galiņâ,
Tautu galda galiņâ,
Cepurite galviņâ.
Ai, manu mīļ' māsiņu,
Patīk' tev līdza nākt?
-Ai, manu mīļ' bāliņu,
Patīk man še dzīvot,
Patīk man še dzīvot,
Klausìt svešas māmuliņas.
13646-22
Tilti rīb, tilti rīb,
Nu jāj mani bāleliņi.
Šķiliet, tautas, sveč' uguni,
Vediet glāžu istabâ,
Vediet glāžu istabâ,
Ceļat viņiem meldas krēslus,
Lejat alu biķerê,
Dodat ēst, dodat dzert.
-Ne ēdam, ne dzeram,
Apkārt vien raugamies.
Ieraugam sav' māsiņu,
Sēd galdiņa galiņâ,
Sēd galdiņa galiņâ,
Jau micite galviņâ.
Ai, māsiņa, ai, māsiņa,
Kam tev bija to darìt?
Kam tev bija to darìt,
Māmiņ' gauži raudenàt?
-Man patīk še dzīvàt,
Še lustiga tēva zeme,
Še lustiga tēva zeme,
Še vēligi tēva dēli.
13646-18
Mēs deviņi bāleliņi,
Viena pati mūs' māsiņa,
Viena pati mūs' māsiņa
Pie dzirnùm maldinaja,
Pie dzirnùm maldinaja
Pa pūram tīru kviešu.
Devitâ rītiņâ
Nerūc vairs dzirnutiņas.
Iet memmiņa klausities,
Kur palika malejiņa.
Nāk memmiņa atpakaļ,
Raud galviņu saņēmusi.
-Ceļaties, jauni zēni,
Aunaties zābakôs,
Aunaties zābakôs,
Velciet lūšu kažociņus,
Velciet lūšu kažociņus,
Lieciet cauna cepurites,
Dzenieties mūs' māsiņu,
Ko tautietis zagšu zaga.
Jājiet vienu simtu jūdžu,
Līdz jūs viņu panākat.
-Pirmà simta galiņâ
Spēlè seši spēlmaniši.
Labdien, labdien, spēlmaniši,
Ko jūs laba spēlejiet?
-Spēlejam tai māsiņai,
Ko šo rītu garàm veda.
-Mēs jūs lūdzam, spēlmaniši,
Kur mēs viņu panāksim?
-Jājiet otru simtu jūdžu,
Tur jūs viņu panāksiet.
-Otra simta galiņâ
Spēlè divi spēlmaniši.
Labdien, labdien, spēlmaniši,
Ko jūs laba spēlejiet?
-Spēlejam tai māsai,
Ko šo dienu garàm veda,
Ko šo dienu garàm veda,
Ko tautietis zagšus zaga.
-Mēs jūs lūdzam, spēlmanīši,
Kur mēs viņu panāksim?
-Jājiet trešu simtu jūdžu
Tur jūs viņu panāksiet.
-Trešà simta galiņâ,
Tur bij vienas lielas mājas.
Iejājam sētiņâ,
Piesienam kumeliņus.
Iznāk pati tautu māte,
Ieved mūs istabâ,
Ieved mūs istabâ,
Paceļ melnus meldru krēslus,
Paceļ melnus meldru krēslus,
Apklāj baltu liepu galdu,
Apklāj baltu liepu galdu,
Dod mums ēst, dod mums dzert.
Nesmeķ ēst, nesmeķ dzert,
Parādiet mūs' māsiņu!
Ienāk māsa raudadama,
Asariņas slaucidama.
-Pārnesiet memmiņai
Daudz un labu vakariņu!
Es nevaru līdza iet,
Man noņēma vainadziņu.
-Še, māsiņa raibi cimdi,
Še asaru villanite,
Paglabà pùriņâ,
Pašâ pūra dibinâ;
Cik pacelsi pūra vāku,
Tik asaras noslaucisi.
«12345»
Rezultāti: 11 - 20 no 52
meklēt Dainu skapī