SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja pagastu krimulda
Rezultāti: 81 - 90 no 192
Meklēt vēl
9462-0
Dievs maksà tautietim
Piecu gadu gaidijumu,
Jau vakar tēvs, māmiņa
Citam mani izsolija.
2221-7
Buciņ, āziņ, kur liki barzdiņ'?
-Iedevu Krievam izkapšu kalt.
Kur to izkaptu vajadzeja?
-Izkaptu vajaga sieniņu pļaut.
Kur to sieniņu vajadzeja?
-Sieniņu vajaga gosniņàm dot.
Kur tās gosniņas vajadzeja?
-Gosniņas vajaga pieniņu dot.
Kur to pieniņu vajadzeja?
-Pieniņu vajaga bērniem strēbt.
Kur tos bērniņus vajadzeja?
-Bērniņus vajaga cūciņas ganìt.
Kur tàs cūciņas vajadzeja?
-Cūciņas vajaga kalniņu rakt.
Kur to kalniņu vajadzeja?
-Kalniņu vajaga miezišus sēt.
Kur tos miezišus vajadzeja?
-Miezišus vajaga alutiņu brūvèt.
Kur to alutiņu vajadzeja?
-Alutiņu vajaga brāļiem dzert.
Kur tos brālišus vajadzeja?
-Brāļiem vajaga kaŗâ iet.
Ko no kaŗa tie pārnesa?
-Divi mazas adatiņas.
Kur palika adatiņas?
-Tàs iedūre sviķu celmâ.
Kur palika sviķu celmiņš?
-Tas sadega smalkôs pelnôs.
Kur palika smalks pelniņš?
-Tas izlije smalku lietu.
Kur palika smalks lietiņš?
-Tas ieskrēja upitê.
Kur palika ta upite?
-To izdzēre melli vērši.
Kur palika melli vērši?
-Tie aizgāje gaŗu ceļu.
Kur palika gaŗais ceļš?
-Tas apauge zaļu mauru.
Kur palika zaļa maure?
-To noēde Dieva zoses.
Kur palika Dieva zoses?
-Tàs aizskrēje augstu mežu.
Kur palika augstais mežs?
-To nocirta Dieva dēli.
Kur palika Dieva dēli?
-Tie uzkāpe debesîs.
Tie tur ēde, tie tur dzēre
Mīļas Māras kambarî,
Biķerišus spēledami,
Kauliņiem mētadami.
2629-0
Cīruliti mazputniņ,
Netup' ceļa maliņâ,
Rītâ brauks lieli kungi,
Ieņems tevi karitê,
Novedìs Vāczemê.
Tur tev liks malku cirst;
Kad tu malku sacirtisi,
Tad tev liks krāsni kurt;
Kad tu krāsni izkūrisi,
Tad tev liks ogļus dzēst;
Kad tu ogļus sadzēsisi,
Tad tev liks bruņas kalt;
Kad tu bruņas nokalisi,
Tad tev liks kaŗâ iet;
Kad tu kaŗâ izdienesi,
Tad tev liks mājâs nākt.
Kaŗa kungi tev iedos
Divi zeltas(ta) adatiņas.
Kur tu tàs paglabasi?
-Liepas celma galiņâ.
Kur palike liepas celmiņš?
-Tas sadega smalkôs pelnôs.
Kur palike smalks pelniņš?
-Tas izlije smalku lietu.
Kur palike smalks lietus?
-Tas ieskrēja upitê.
Kur palike ta upite?
-To izdzēre melli vērši?
Kur palike melli vērši?
-Tie aizgāje gaŗu ceļu.
Kur palike gaŗs ceļš?
-Tas apauge zaļu mauru.
Kur palike zaļa maure?
-To noēde Dieva zoses.
Kur palike Dieva zoses?
-Tàs aizskrēje augstu mežu.
Kur palike augsts mežs?
-To nocirte Dieva dēli.
Kur palika Dieva dēli?
-Tie uzkāpe debesîs.
Tie tur ēde, tie tur dzēre
Mīļas Māŗas kambarî,
Biķerišiem spēledami,
Kauliņiem mētadami.
9058-0
Cieti pinu sav' galviņu,
Stāv' ielēcu ūdenî.
Labak manim vilnits nesa,
Ne nelietis niecinaja.
9795-0
Es nezinu, kas par vainu,
Kapēc puiši man' nemīl.
Man bij zīlites,
Man bij podziņas,
Man bij sārkana
Matauklit'.
34112-0
Dzer, puisit, alu,
Dzer, cik tev tīk.
Tīk mani ņemt?
Ja tu mani neņemsi,
Tu pieminesi:
Es tevi piesiešu
Pie sētas mieta.
Nodilsti, nonīksti
Kà sētas mietiņš!
Mūžam paliksi
Bez līgaviņas.
8378-0
Draugam pēlu to meitiņu,
Pats segloju kumeliņu.
Kà bij mani draugam teikti
To zinamu mātes meitu?
1124-1
Ko, tautieti, tu raudaji
Manâ gultas maliņâ?
Kad Dieviņis mani ņēma,
Ņem' tu citu mātes meitu.
13257-0
Es izjāju Prūšu zemi
Smilgâm šūtu kažociņu.
Saspranģeju, apsegloju
Savu bēru kumeliņu,
Nu ar Dievu, Prūšu meitas,
Man pašam līgaviņa!
Jāj' pret meitu māmuliņas,
Kà saulite mirdzedams.
Meitas māte, ieraudzijsi:
Edz, kur mana saulit lec,
Tam es došu sav' meitiņu,
Vaj ta gāje, vaj negāje.
Meitin', dzirda tos vārdiņus,
Ietek rožu dārziņâ,
Ietek rožu dārziņâ,
Nopin rožu vainadziņu.
Uzlikusi galviņâ,
Tek pret manim raudadama.
Neraud' vis, man' sirsniņ,
Tūdaļ līdz nevedišu;
Par trim dienàm cetortâ,
Tad no manis vairs nebēgsi.
Nu saņēme kumeliņu,
Ieved' rožu dārziņâ,
Ved man' pašu istabâ,
Sēdin' galda galiņâ.
Sēžu, sēžu visu nakti,
Gaiļa laiku gaididam,
Kad sagaidu gaiļu laiku,
Tad vēl dzirdu tos vārdiņus:
Es grib' tava mīļà būt,
Glabàt visas tavas lietas,
Tavus zirgus, tavus vēršus,
Tavas klētes atslēdziņas.
13709-1
Aiz dusmàm nezinaju,
Kur piesēju kumelit':
Es atradu sav' māsiņu
Svētâ rītâ maltuvê.
Es tai devu labu rītu,
Viņa slauka asariņas.
Nāc ārâ, znota šķelmi,
Ko es tevim pasacišu:
Tava galva manâ rokâ,
Mans tērauda zobeniņš.
Tava galva nemaksà
Manas māsas asariņas.
«56789101112131415»
Meklēja pagastu krimulda
Rezultāti: 81 - 90 no 192
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī