SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 214d
Rezultāti: 1 - 10 no 10
Meklēt vēl
2264-1
No rītu agri, agri
Atjāj žīdu vagarite,
Strupiem mēļu kamzoļiem,
Pazoletiem zābaciņiem.
"Kur tu, runci, vakar biji,
Ka tu pie man neatjāji?"
-Vakar tēvs cūku kava,
Šodien māte raušus cepa;
Tur es ari kavejos
Pie ta gārda kumosiņa.
32835-0
Golit', aitiņ', cūciņ', gužiņ' stallî,
Rudziš', pūriš', mieziš', auziš' klētê!
13250-42
Strauja, strauja upe tek
Gar bāliņa namdurìm,
Es gribeju caurim jāt,
Baidàs manis kumeliņš,
Baidàs manis kumeliņš
No ūdeņa burbaliņ'.
Kumeļš mani pašu nesa,
Ūdens vilņi kumeliņ'.
Kroga meita gultu taisa,
Aicin' mani kāt gulèt.
Gul tu pati, kroga meita,
Tev ir melli paladziņi,
Man pašam jūritê
Ošu laiva līkumâ.
Teci, mana ošu laiva,
Simtu jūdžu naksniņâ.
Simtu jūdžu tecedama,
Aiztek Saules pagastâ.
Tâi Saulites muižiņâ
Viena veca māmuļite,
Tai vecai māmuļitei
Trīs meitiņas amatâ:
Viena šuve, otra raksta,
Treša zīdu šķeterè.
Man, māmiņa, to meitiņu,
Kas to zīdu šķeterè;
Ja nedosi to meitiņu,
Es nomiršu sirdēstî.
Kur jūs mani ramesit,
Sidēstî nomirušu?
Ramès rožu dārziņâ
Apakš rožu lapiņàm.
Tur uzauga zelta roze
Deviņiem žuburiem,
Lai nāk meitas svētrītâ
Lai piņ rožu vainadziņ':
Lai spīd manis auguminis
Jaunas meitas galviņâ,
Jaunas meitas galviņâ.
Mīļas Māŗas baznicâ.
31933-22
Skaisti zīle padziedaja
Brāļa lauka galiņâ.
Eitat, meitas, klausities,
Kādu vēsti zīl' atnesa.
Tādu vēsti zīl' atnesa,
Būs brāļem kaŗâ jāt.
Būs brāļem kaŗâ jāt
Nepuškotu cepuriti.
Tec, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļa cepuriti,
Puško brāļa cepuriti
Sarkan' rožu lapiņàm.
Dziedadama appuškoja,
Raudadama pavadija.
Neraud' gauži, man' māsiņa,
Gan tu mani sagaidisi.
Gan raud gauži man' māsiņa,
Vēl jo gauži tēvs, māmiņa.
Neraudat, tēvs, māmiņa,
Gan jūs mani sagaidisit.
Gan raud gauži tēvs, māmiņa,
Vēl jo gauži līgaviņa.
Neraud' gauži, līgaviņa,
Gan tu mani sagaidisi.
Ja tu mani nesagaidi,
Sagaid' manu kumeliņu,
Sagaid' manu kumeliņu
Mālainàm kājiņàm.-
Nomazgaju baltas kājas,
Ieved' rožu dārziņâ.
Es jautaju kumeliņu,
Kur palika jājejiņš.
Tur palika jājejiņš,
Kur asiņu upe tek,
Kur asiņu upe tek,
No kauliem tiltu tais',
Zobaniem sēta krauta,
No plintèm žogu pina,
Kaudzèm meta cepuriņas.
Tur gul vīri kà ozoli,
Kà mēreni muiženieki.
34273-0
Netīšam es iegāju
Spaļubrenču istabâ.
Tur sēdeja pieci puiši
Trim stūŗiem cepurèm,
Tur sēdeja piecas meitas
Spožiem vaŗa vaiņagiem.
12273-0
Ret bij tādis novadiņis,
Kur nav Zūres zeltenites;
Tàs tie puiši ņemdam ņēma.
Ražani tàs dzīvoja.
33616-2
Tēvs baŗoja kumeliņu,
Māte puško cepuriņ'.
Pavaicaju māmulitei,
Kādu ņemtu līgaviņ'.
Māmiņ' manim atbildeja:
Ņem, kas kalna galiņâ!
Pirmâ dienâ es nojāju
Gar kalniņu lūkoties.
Labrīt, labrīt, smukà meitiņ,
Es atjāju pēc tevim!
- Jāj ar Dievu, atjāj rītu,
Būs es brāļa sētiņâ. -
- Svētdien, svētdien pats atvešu
Savu jaunu līgaviņ'
Ar tiem sešiem sirmiem zirgiem,
Ar tàm vaŗa kamanàm.
Divipadsmit bungu sita,
Sešas pūta stebulites.
Pirmà danca galiņâ
Noģībst mana līgaviņ'.
Paliek visi kāzenieki,
Noskumuši, nedancoš'.
Dancejiet, kāzenieki,
Gan Dieviņš palīdzès.
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Auklè savu līgaviņu,
Cetortâ naksniņâ
Nomirst mana līgaviņ'.
Pavaicaju māmiņai,
Kādus svārkus viņai vilkš'.
Māmiņ' manim atbildeja:
Velc viņai zīda svārkus.
Pavaicaju māmiņai,
Kādu drānu viņai siešu.
Māmiņ' manim atbildeja:
Sien viņai zīda drānu.
Pavaicaju māmiņai,
Kādas zeķes viņai vilkšu.
Māmiņ' manim atbildeja:
Velc viņai zīda zeķes.
Pavaicaju māmiņai,
Kādas kurpes viņai vilkšu.
Māmiņ' manim atbildeja:
Velc viņai zīda kurpes,
Velc viņai zīda kurpes,
Sudrabiņa sprādzitèm.
Trīs gadiņus ik dieniņas
Apzvan' savu līgaviņu.
29657-6
Nevienam tāds zirdziņš,
Kà manam bāliņam:
Uz dalderu riņķi grieza,
Uz šķiliņu lecina.
30847-0
Šodien kunga laivu dar',
Rītu stūmu ūdenî,
Rīt jaiet Vāczemê
Visjaunam bāliņam.
-Ai, lūdzami, šķīperit,
Laiž laiviņu maliņâ,
Lai man bija to redzèt,
Kuŗa meite gauži raud.
Kuŗa meite gauži raud,
Ta būs mana līgaviņa,
Tai es došu sav' rociņu,
Savas klētes atslēdziņu,
Savas klētes atslēdziņu,
Savu govju laidariņu.
33574-1
Es biju irbite,
Es māku dancàt,
No vienu cērpiņu
Uz oteru.
Trešajâ lēkdama
Ieraugu tautas.
Pagubu, pagubu
Mēliņu dārzâ,
No mēļu dārza
Māmiņas klētî.
Izkāru pušciņus
Caur klētes jumtu,
Atnāce tautietis,
Norāva vienu.
Rauj, rauj, tautieti,
Nebūs velti,
Būs tav maksàt
Mūs' māmiņai:
Tēvam čaunu cepuriti
Par šūpuļa kārumiņu,
Māmiņai zilas kurpes
Par meitiņas audzešanu,
Ikvienai māsiņai
Par sudraba gredzeniņu,
Ikvienam bāliņam
Par apaļu dālderiti.
1
Meklēja avotu 214d
Rezultāti: 1 - 10 no 10
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī