www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Māsa nonāk brāļu sētā, mājenieki to priecīgi saņem.
Katalogs > ... > Ciemošanās, sēršana bāliņos. > Māsa nonāk brāļu sētā, mājenieki to priecīgi saņem.
Rezultāti: 41 - 50 no 124
26541-18
Zynu, zynu bròļu sàtu,
Navajag ròdeitòja:
Tei bej munu bròļu sàta,
Kur deveņi veitùļeņi.
Deveitâ veitulâ
Strodi dzíd pa zorím,
Strodi dzíd pa zorím,
Laksteigola vèrsyunê.
Soka strodi dzídódami:
Kas tí brauc? zeme reib.
Atbrauc myusu bròļu mòsa
Par deveņis vasareņis,
Par deveņis vasareņis
Ar deveņi kumèļeņi,
Ar deveņi kumèļeņi
Četri voska skrituleiši.
Syuta strodu vòrtu vàrtu,
Stradeņš vòrtu neatvèra,
Atver poša bròļu mòsa,
Strodam kaunu padareja.
Iztak muni pìci bròļi,
Kai úzuli zoródami;
Iztak munas pícas màršas,
Kai ìveņas zídádamas;
Iztak poša mòmuļeņa
Zeižauteņu rùceņâ,
Zeižauteņu rùceņâ,
Asareņas slauceidama.
Ìvad mani ustobâ,
Paceļ maņ lìpa kráslu,
Paceļ maņ lìpa kráslu,
Davalk maņ lìpa goldu,
Izlìk maņ uz gaļdeņa
Treis sudobra bičereišus:
Vínu ol's, ùtru mad's,
Trešu gaudu asareņu.
Dzer, mòseņ, olu, madu,
Nadzer gaudu asareņu,
Soldons beja ols ar madu,
Sòjas gaudas asareņas.-
Soka bròļi vadeidami:
Kod mòseņ, veļ atísi?
Soka màršas stòvádamas:
Kuru trumu ? veļ vajag?
26541-8
Kuplis auga ozoliņš
Pie bāliņa vara vārtu;
Tur dziedaja visi putni,
Vaj bij lieli , vaj bij mazi.
Strazdiņš dzied galotnê,
Lakstigala pazarê.
Saka strazds dziedadams:
Kas tur brauc? zeme rīb.
Ta māsiņa sērstu brauca,
Kas dziļâi Vāczemê.
Dabraukuse pie vārtiem,
Sauc bāliņu vārtu vērt.
Iztek māsas bāleliņš
Kà eera gaigaliņš;
Iztek brāļa ļaudaviņa
Kà deltena cielaviņa;
Iznāk pate māmuliņa,
Zīdautiņu rakstidama,
Zīdautiņu rakstidama,
Asariņas slaucidama.
-Vai, tu manu mīļu bērnu,
Tavu tāļu braukumiņu!
Par gadskārtu sērstu brauci,
Ne dienàmi, nedeļàm.
26541-12
Nevienam tà nebij,
Kà manam bāliņam:
Pie vārtiem ozoliņš
Sudrabiņa lapiņàm.
Tur dziedaja sīki putni
Pa zariņu zariņiem.
Strazdiņš saka dziedadams:
Zeme rīb, kas tur brauc?
Ta māsiņa sērsti brauc,
Ko aizvede pērnruden.
26541-16
Simtiem auga ozoliņu
Pie brāliša nama durvu.
Tâi vienâ ozolâ
Strazdiņš dzied galiņâ,
Strazdiņš dzied galiņâ,
Lakstigala pazarê.
Sak' strazdiņis dziedadamis:
Kas tur brauc? zeme rīb.
Mūs' māsiņa sērsti nāca,
Ko aizveda Leišmalê.
Leišu bēri kumeliņi
Nāk kājiņas kapadami,
Nāk kājiņas kapadami,
Tek galviņu grozidami;
Mūs' māsiņa mugurâ,
Stigàm šūtas villainites.
26541-14
Pie bāliņa namdurvim
Simtiem zaļu ozoliņu.
Strazdiņš dzied galotnê,
Lakstigala pazarê.
Sak' strazdiņis dziedadamis:
Kas tur brauc? zeme rīb.
Brauc lielaja brāļu māsa,
Ko aizveda pērnruden.
Piebraukusi pie vārtiem,
Sauc strazdiņu vārtu vērt.
Strazdiņš vārtu neatvēra,
Atver pate brāļu māsa,
Atver pate brāļu māsa,
Strazdam kaunu padarija.
Iznāk divi jaunas māršas,
Kà rozites ziededamas.
Viena mārša durvis vēra,
Otra veda pie rociņas;
Manas pašas māmulite
Man pacēla liepas krēslu.
Steidz māmiņa man vaicàt,
Kāda dzīve tautiņâs.
Vaj māmiņa nezinaja,
Kāda dzīve tautiņâs?
Divreiz paši paēduši,
Tad vēl mani iegādaja,
Tad vēl mani iegādaja:
Vedekliņa nav ēduse.
26541-10
Man ziedeja kupla liepa
Pie bāliņa vārtu stabiem;
Strazdis dzieda galotnî,
Lazdigala pazarôs.
Sak' strazdiņš dziedadams:
kas tur brauc? zeme rīb.
Lazdigala atbildeja:
Brauc deviņu brāļu māsa;
Seši sirmi kumeliņ'
Iebrauc mūsu pagalmâ.
Šņirku šņerku zobeniņ',
Škŗipu škŗapu zābaciņ',
Šilku šalku iemauktiņ'.
Tur izgāje div' bāliņi,
Kà puķite ziededami;
Mums izgāje div' māsiņas,
Kà rozites ziededamas;
Tur izgāje veca māte,
Asariņas slaucidama,
Tai es devi nēznociņu,
Asariņas noslaucìt.
26541-13
Ozols auga pie vārtiem
Apaļàmi lapiņàm;
Tur dziedaja sīki putni
Pilni zari, pazarites.
Visi saka dziedadami:
Kas tur brauc? zeme rīb.
Ta māsiņa sērstu brauca,
Kas bij tālu tautiņâs.
26541-0
Gan pazinu brāļa sētu,
I tumsâ piegājusi:
Pie vārtiem ozoliņis
Maztitiem zariņiem.
Tur dziedaja sīki putni
Pilnas zaru pazarites;
Strazdiņš dzied virsunê,
Lakstigala pazarê.
26541-3
Divu brāļu pagalmâ
Divi smuidri ozoliņi;
Pilni zari sīku putnu,
Strazdiņš dzied galotnê,
Strazdiņš dzied galotnê,
Lakstigala pazarê.
Strazdiņš saka dziedadams:
Kas tur brauc? zeme rīb.
Lakstigala atbildeja:
Tur brauc pate brāļu māsa.
Lakstigalai strazdiņš teica:
Tev vārtiņi jaatver!
Lakstigala atbildeja:
Lai ver pate brāļu māsa!
Atver vārtus brāļu māsa,
Iebrauc brāļu pagalmâ.
Iznāk divi jauni brāļi,
Kà ozoli lapodami;
Iznāk divas jaunas māršas,
Kà ieviņas ziededamas;
Iznāk veca māmuliņa,
Asariņas slaucidama:
Manu mīļu auklejumu,
Tu tik tāļu tautiņâs!
Ši devita vasariņa,
Pirmu reizi sērstu nāci,
Pirmu reizi sērstu nāci,
Māršu godu raudzities.
Kur mārša krēslu cēla,
Kura ņēma villaniti.
Vecakà krēslu cēla,
Jaunà ņēma villaniti,
Jaunà ņēma villaniti,
Kukuliša gribedama.
26541-6
Kuplis auga ozoliņš
Pie bāliņa klētsdurvim,
Strazdiņš sēd galiņâ,
Laktigala pazarôs.
Strazdiņš saka dziedadams:
Kas tur brauc mirdzedams?
Ta māsiņa sērstu brauca,
Kas aiz Prūšu robežàm.
Pie vārtiem dabraukuse,
Sauc bāliņus vārtu celt.
Viens bāliņš vārtus cēla,
Otris jūdza kumeliņu,
Pie durvim dagājuse,
Sauc māsiņu durvu vērt.
Viena māsa durvis vēra,
Otra ņēma villainiti;
Pate veca māmuliņa
Krēslu nesa istabâ,
Vienu roku krēslu nesa,
Otru slauka asariņas:
Mans daiļais auklejums,
Tavu tāļu aiziešanu!
«1234567891011»
Rezultāti: 41 - 50 no 124
meklēt Dainu skapī