SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Brālis iet pēc mātes vaiņaga, kas tai laupīts.
Katalogs > ... > Panāksnieki. > Brālis iet pēc mātes vaiņaga, kas tai laupīts.
Rezultāti: 1 - 10 no 46
13595-0
Skalojos, velejos
Straujas upes maliņâ.
Daskrien zaļa līdaciņa
Norauj manu vainadziņu.
Aiziet mans vainadziņš,
Burbulišus mētadams.
Ņem, bāliņ, oša laivu,
Dzenies manu vainadziņu.-
Kur panāci, bāleliņ,
Manu pērļu vainadziņu?
-Viņpus Rìgas, šaipus jūras
Bandenieka klētiņâ,
Bandenieka klētiņâ,
Tēraudiņa vadzitî.
-Sol', bāliņ, simtu mārku,
Izpērc manu vainadziņu.
-Māsiņ zelta drostaliņ,
Es soliju divi simti,
Es soliju divi simti,
Ne galviņas nepagrieza;
To vārdiņu vien sacija:
Lai nāk pate valkataja,
Lai nāk pate valkataja
Diendusiņu pagulèt.
13595-22
Plūcu puķes, pinu kroni
Straujupites maliņâ,
Pieskrien zaļa līdaciņa,
Norauj manu vainadziņu.
13595-32
Skreju, skreju, teku, teku
Gaŗam straujas upes mal'.
Atsēdos, nodzēros
Straujupites ūdentiņ'.
Atskrien zaļais līdeciņš,
Norauj manu vainadziņ'.
Ņem, bāliņ, ošu laiv',
Dzen vainag' pakaļâ.
Ošu laiva grūta laiva,
Dziļi grime dibinâ.
-Ņem, bāliņ, liepu laiv',
Ta var viegli vizinàt.
Jau sadzine, jau panāce
Bandu puiša klētiņâ,
Laba vīra rociņâ.
Sola, bāliņ, simtu mārk',
Atņem manu vainadziņ'.
-Es sasolu divi simt',
Viņš galviņu nepagriez'.
Tà sacija nedodam:
Dod vainagu valkataj'
Ar visiem šūpuļiem.
13595-38
Trīs sidraba upes tek
Caur bāliņa pagalmiņu.
Vienâ dzēra melni vērši,
Otrâ brūni kumeliņi,
Trešajâ es māsiņa
Mazgaj' savu vaiņadziņu.
Izmazgajsi, izskalojsi,
Karu niedres galiņâ.
Izpeld zaļa līdaciņa,
Norauj manu vaiņadziņu.
Aiziet mans vaiņadziņš
Burbulišus mētadams.
Ņem, bāliņi, oša laivu,
Dzen pēc mana vaiņadziņa.
Oša laiva smaga laiva,
Ūdens vilka dibinâ.
-Ņem, bāliņi, liepas laivu,
Dzen pēc mana vaiņadziņa.
-Liepas laiva viegla laiva,
Vējiņš pūta maliņâ.
-Ņem, bāliņi, ziedu laivu,
Dzen pēc mana vaiņadziņa.
-Nu sadzinu, nu panācu
Viņpus jūras saliņâ,
Viņpus jūras saliņâ
Bandenieka klētiņâ,
Bandenieka klētiņâ
Zelta vadža galiņâ.
-Sol, bāliņi, simtu mārku,
Pirc ārâ vaiņadziņu.
-Simtu mārku sasoliju,
Viena vārda nedabuju.
-Sol', bāliņi, divi simti,
Pirc ārâ vaiņadziņu.
-Divi simti sasoliju,
Vienu vārdu atsacija,
To vārdiņu atsacija:
Lai nāk pati valkataja,
Lai nāk pati valkataja
Vienu nakti pārgulèt.
Ja atnāks vienu nakti,
Tad paliks visu mūžu.
13595-25
Puiši jāje pieguļâji,
I es līdzi iesalaižu.
Dasaliču, nosadzēros
Straujas upes ūdentiņ'.
Daskrien zaļa līdaciņa,
Noraun manu vainadziņu.
Ņem, bāliņi, oša laivu,
Dzenies manu vainadziņU.
Kur panāce, bāleliņi,
Manu puķu vainadziņu?
-Dambenieka sētiņâji,
Zvejnieciņa rociņâji.
-Dod, bāilņi, simtu mārku,
Izpirc manu vainadziņu.
-Jau es devu divi simtu,
Ne galviņas neatgrieze.
13595-18
Pieliecos, nodzēros
Straujupites maliņâ;
Attek zaļa līdaciņa,
Norauj manu vainadziņu.
Vainadziņš tāļu skrēja,
Viņpus jūras saliņâ,
Viņpus jūras saliņâ,
Bandu puiša klētiņâ.
13595-44
Velèjús, velèjús
Daugaveņis maļeņâ;
Atskrìn zaļa leidaceņa,
Nùraun munu vaiņuceņu.
Sést, bròļeņ, úša laìvâ,
Nòc péc muna vaiņuceņa.
Úša laìva gryùta kùka,
Nanòk munu vaiņuceņa.
Sést, bròļeit, lìpas laìvâ,
Nòc péc muna vaiņuceņa.
Lìpas laìva vìgla kùka,
Tei nòk munu vaiņuceņu,
Tei nòk munu vaiņuceņu
Pošu jiùru dybynâ,
Banndinìka klèteņâ
Sudabreņa vadzeišâ.
Dúmu symtu, dúmu útru,
Lai atdúd vaiņuceņu.
Jis najam divu symtu,
Jis grib munas mòseņas.
Lai propulst vaiņuceņš,
Es nadúšu savas mòsas.
13595-13
Laìvinìka meita beju,
Laìvâ guļu dìnavidu.
Guládama nasorgòju
Sava rùžu vaiņuceņa.
Atskrìn zaļa ļeidaçeņa,
Nùraun munu vaiņuçeņu.
Tei nabeja ļeidaceņa,
Tei tautìša mòmuļeņa.
Jem, bòļeņ, úša laìvu,
Danòç munu vaiņuçeņu.
-Dzynu, dzynu, tí dadzynu
Aiz jiùreņas saļeņâ,
Aiz jiùreņas saļeņâ,
Banndinìka klèteņâ,
Banndinìka kļèteņâ,
Sudabreņa vadzeitî.
-Dúd, bòļeņ, symtu rubļu,
Izpèrc munu vaiņuceņu.
-Jau as devu pìci simti,
Nadúd tova vaiņuçeņa;
Tai sacè nadúdami,
Lai ít poša nosótòja,
Lai ít poša nosótòja,
Mož varátu sadarét,
Mož varátu sadarét,
Vysu myužu pòrdzeivót.
13595-19
Pieliecos, nodzēros
Straujupites maliņâ,
Piekrien zaļa līdaciņa,
Norauj manu vainadziņu,
Aiznes manu vainadziņu,
Burbulišus mētadama.
Ņem, bāliņi, oša laivu,
Dzen pēc mana vainadziņa.
-Oša laiva smaga laiva,
Ta iegrima dibinâ.
Ņem, bāliņi, liepas laivu,
Dzen pēc mana vainadziņa.
Liepas laiva viegla laiva,
Ta pa virsu vizinaja.-
Bāliņ, putu gabaliņ,
Kur panāci vainadziņu?
-Es panācu vainandziņu,
Tautu dēla klētiņâ,
Tautu dēla klētiņâ
Zelta vadža galiņâ,
Dod, bāliņi, simtu mārku,
Izpirc manu vainadziņu.
Es būt' devis divi simti,
Izpirkt vairs nevareju.
To vārdiņu vien sacija:
Lai nāk pate valkataja,
Lai nāk pate valkataja,
Man gultiņas taisitaja.
13595-37
Trīs sidraba upes tek,
Tek caur brāļa pagalmiņu.
Vienâ dzēra raibas govis,
Otrâ brūni kumeliņi,
Tâi trešâi upitê
Māsiņ' vaiņag' izmazgaja.
Izmazgajsi, izskalojsi,
Pakar niedres galiņâ.
Vējš aizpūta vaiņadziņu
Dziļajâ Daugavâ.
-Tais, bāliņu, oša laivu,
Brauc pēc mana vaiņadziņa.
-Oša laiva smaga laiva,
Nesadzina vaiņadziņu.
-Tais', bāliņ, liepu laivu,
Brauc pēc mana vaiņadziņa,
Liepu laiva viegla laiva,
Viegli peld Daugavâ.
Kur, bāliti, tu sadzini
Manu zīļu vaiņadziņu?
-Viņpus jūras trīs simts jūdzu
Tautu dēla klētiņâ,
Tautu dēla klētiņâ
Zelta niedras galiņâ.
12345»
Rezultāti: 1 - 10 no 46
meklēt Dainu skapī