SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Senāko, tagad aizmirsto rotaļu dziesmas.
Katalogs > ... > Ziemas svētki. > Senāko, tagad aizmirsto rotaļu dziesmas.
Rezultāti: 31 - 40 no 168
33562-3
Guļu, guļu, es paguļu
Zam zaļò lozdu kryùma.
Atít muna eìstò mòsa:
Ceļíş, bròļeit, kò tu guļi?
- Es, mòşeņ, nasaçeļšu,
Maņ gaļveņa gaùži sóp.
Guļu, guļu, es paguļu
Zam zaļò lozdu kryùma.
Atít muna eìstais bròļs:
Ceļíş, bròļeit, kò tu guļi?
- Es, bròļeit, nasaçeļšu,
Maņ gaļveņa gaùži sóp.
Guļu, guļu, es paguļu
Zam zaļò lozdu kryùma.
Atít muna eìstò mòte:
Ceļíş, déļeņ, kò tu guļi?
- Es, mòmeņ, nasaçeļšu,
Maņ gaļveņa gaùži sóp.
Guļu, guļu, es paguļu
Zam zaļò lozdu kryùma.
Atít muna eìstais tàvs:
Ceļíş, déļeņ, kò tu guļi?
- Es, tèteit, nasaçeļšu,
Maņ gaļveņa gaùži sóp.
Guļu, guļu, es paguļu
Zam zaļò lozdu kryùma.
Atít muna ļaùdaveņa:
Ceļís, veìreņ, ej ar mani.
- Nu çeļšús, nu es íšu,
Maņ gaļveņa vairs nesóp.
33562-2
Es nolauzu tēvam cieri,
Nedrīksteju mājâs iet.
Es apgulu lagzdienâi
Apakš kupla lagzdu krūma.
Atnāk manis mīļais tēvis:
Celies, dēliņ, nāc uz māju!
- Es neiešu, es nevaru,
Man gāliņa gaužam sāp.
Es apgulu lagzdienâi
Apakš kupla lagzdu krūma.
Atnāk mana mīļà māte:
Celies, dēliņ, nāc uz māju!
- Es neiešu, es nevaru,
Man gāliņa gaužam sāp.
Es apgulu lagzdienâi
Apakš kupla lagzdu krūma.
Atnāk manis mīļais brālis:
Celies, brālit, nāc uz māju!
- Es neiešu, es nevaru,
Man gāliņa gaužam sāp.
Es apgulu lagzdienâi
Apakš kupla lagzdu krūma.
Atnāk mana mīļà māsa:
Celies, brālit, nāc uz māju!
- Es neiešu, es nevaru,
Man gāliņa gaužam sāp.
Es apgulu lagzdienâi
Apakš kupla lagzdu krūma.
Atnāk mana mīļà brūte:
Celies, mīļais, nāc uz māju!
- Nu es iešu, nu es varu,
Man gāliņa vairs nesāp.
33562-4
Guļu, guļu guļamo
Pie lielà lezdu krūma.
Atnāk mans īstais tēvs,
Tas solija goba zemi.
Ej projam, ej projam!
Es negribu goba zemi.
Atkal guļu guļamo
Pie lielà lezdu krūma.
Atnāk mana īstà māte,
Ta solija raibu govi.
Ej projam, ej projam!
Es negribu raibu govi.
Atkal guļu guļamo
Pie lielà lezdu krūma.
Atnāk mans īstais brālis,
Tas solija brūnu zirgu.
Ej projam, ej projam!
Es negribu brūnu zirgu.
Atkal guļu guļamo
Pie lielà lezdu krūma.
Atnāk mana īstà māsa,
Ta solija paladziņu.
Ej projam, ej projam!
Es negribu paladziņu.
Atkal guļu guļamo
Pie lielà lezdu krūma.
Atnāk mana līgaviņa,
Ta solija raibus cimdus.
Nu celšos, nu es iešu,
Nu Dieviņš palīdzès:
Tēvs solija goba zemi,
Māmiņ' govi raibaliņu,
Brāliņš dos brūnu zirgu,
Māsiņ dreļļa paladziņu,
Mana paša līgaviņa,
Ta solija raibus cimdus.
33563-0
Atjāja ciempuiši
Līgavu lūkot.
Liks vaļu, ļaus vaļu,
Kur viņi jās?
Še viņi atjāja
Pie mūsu meitàm.
Lūko, puisit,
Kuŗa tev patīk.
- Ši, ši, ta, ta,
Ta man patīk,
Tai došu sav' roku
Sav' gredzentiņu,
Tai došu mutites,
Sav' nēzdodziņu.
33564-0
Iztabu slauciju,
Dabuju vērdiņu.
Tēvs brauca Rìgâ,
Es braucu līdza.
Par to vērdiņu
Nopirku magones.
Nu iešu dārzâ
Magones sēt.
Nu iešu magones
Apraudziti.
Uzauga magones
Uz zaļu mauriņu.
Kam tàs magones
Pieder ravèt?
Lībiņai māsiņai
Pieder ravèt.
Ta daiļa meitiņa,
Ta daiļi raveja:
Ar sakni nerāva,
Par sētu nesvieda.
Uz jauniem puišiem
Neskatijàs,
Uz jauniem puišiem
Neskatijàs.
33565-0
Ķemmè, meitiņ, brūnus matus,
Mazgà savus rožu vaigus,
Divi jāj ar bēriem zirgiem,
Redzès, kur tie griezisies.
Paši stulbi, zirgi klibi,
Tie aizjāja citu ceļu.
Tie neredz, kur laime mīt,
Meitiņa kà roze zied.
Ķemmè, meitiņ, brūnus matus,
Mazgà savus rožu vaigus,
Divi jāj ar sirmiem zirgiem,
Redzès, kur tie griezisies
Paši stalti, zirgi kalti, -
Šurpu grieza kumeliņus,
Šurpu grieza kumeliņus,
Tie iejāja mūs' sētâ.
Divi kupli ozoliņi
Pie bāliņa staļļa durvu,
Tur piesēja tautu dēli
Savus sirmus kumeliņs.
Paši gāja istabâ,
Tautu meitu lūkoties.
Redz, meitiņa kà rozite,
Kà Vāczemes magonite.
Ak, tu tautu zeltenite,
Būsi mana līgaviņa?
Es tev došu savu roku,
Savu zelta gredzentiņu.
33566-0
Nauda, nauda, atkal nauda,
Atkal dzēru krodziņâ?
Tradi ridi rallalla!
Atkal dzēru krodziņâ.
Kumelitis baltkājits
Man kaunìnu padarija,
Tradi ridi rallalla!
Man kaunìnu padarija:
Tam kājìna paslīdeja,
Man nokrita cepurite,
Tradi ridi rallalla!
Man nokrita cepurite
Jaunu meitu pulciņâ,
Tradi ridi rallalla!
Kas godīga mātes meita,
Ta pacēla cepuriti,
Tradi ridi rallalla!
Kas bij tāda vīzdegune
Ne ar kāju nepaspēra,
Tradi ridi rallalla!
Ne ar kāju nepaspēra.
33567-4
Visu dienu biti dzinu
Gara sila maliņâ.
Tur panācu, tur satvēru
Kalna muižas galiņâ.
Še, kundziņ, tava bite,
Do' man vienu dzeltaniti!
- Ej, puisiti, istabâ,
Ņem no pulkas lasidams.
To es ņēmu, ta man tika
Pa manam prātiņam:
Sarkaniem vaidziņiem,
Dzelteniem matiņiem.
Pari purvu tiltu grīdu
Ar apiņa stīdziņàm,
Lai brauc mana līgaviņa,
Ka lapiņa drebedama,
Ka lapiņa drebedama,
Kà saulite vizedama.
33567-2
Visu dienu bites dzinu
Gar garo sila malu;
Tur sadzinu, tur saņēmu
Gaujas krauja ozolâ.
Še, kundziņi, tavas bites,
Dod man vienu dzeltainiti.
- Ej, puisiti, istabâ,
Ņem no pulkas lasidams.
Diezgan lielu, diezgan mazu,
Nav manam prātiņam;
Viena pati bārenite,
Ta manam prātiņam.
Tai es došu savu roku
Savu zelta gredzeniņu,
Tai es došu savu klēti,
Savas klēts atslēdziņu.
33567-1
Visu dienu bites dzinu
Gar garo sila malu;
Te sadzinu, te panācu
Kalna muižas ozolâ.
Še, kundziņi, tavas bites,
Dod man vienu zelteniti.
- Ej, puisiti, istabâ,
Ņem no pulka lasidams.
To es ņēmu, ta man tika,
Dzelteniem matiņiem,
Dzelteniem matiņiem,
Sarkaniem vaidziņiem.
Tai vajaga sirmu zirgu,
Daiļa puiša braucejiņa.
Man pašam sirmi zirgi,
Es pats daiļš braucejiņš.
«1234567891011»
Rezultāti: 31 - 40 no 168
meklēt Dainu skapī