SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 290b
Rezultāti: 11 - 20 no 35
Meklēt vēl
5015-4
Kur, Laimiņa, tu teceji,
Pilna sauja dzīpariņu?
-Bāreniti tautâs veda
Nepuškotu villainiti.
33625-9
Māte savas meitas sauca
Lielas, mazas launagâ;
Citas visas sateceja,
Pastarites vien nebija.
Pastarite aizteceja
Gar upmali dziedadama,
Gar upmali dziedadama,
Ūdens ziedus lasidama,
Ūdens ziedus lasidama,
Baltas rokas mazgadama.
Baltas rokas mazgajoti,
Iekrīt zelta gredzentiņš;
Gredzentiņu sniedzoties,
Iekrīt zīļu vainadziņš;
Vainadziņu sniedzoties,
Iekrīt pate upitê.
Nesa upe, nepanesa,
Sit vilniti Daugavâ;
Daugaviņa nepanesa,
Sit vilniti jūriņâ;
Jūra viņu nepanesa,
Izskaloja maliņâ.
Tur uzauga kupla liepa
Deviņàm galotnèm.
No devitas galotnites
Bāleliņš kokles taisa.
Sak' bāliņš kokledams:
Tàs koklites koši skan;
Sak' māmiņa raudadama:
Tà dziedaja pastarite,
Tà dziedaja pastarite,
Kas noslīka upitê.
1541-0
Krusta mātes vaina bija,
Ka man mazis augumiņš:
Kad ta mani dietu nesa,
Kam ta augstu nepacēla.
14777-0
Nāc pie manis, tautu meita,
Grūta darba nedarisi:
Tu staigasi vara grīdu,
Glāžu durvis vārstidama.
21833-1
Tautu dēls nezinaja,
Kas manâ pūriņâ:
Vēl manâ pūriņâ
Trim šņorèm pātadziņa.
Izmācišu tautu dēlu
Pa savam prātiņam,
Agri celties, vēlu gulties,
Barot savu kumeliņu.
26742-0
Aizdeguse garu skalu,
Sēžu ilgi vakarâ,
Gaidu savu arajiņu
No kungiem pārnākam.
30308-0
Dūmi kūp, sili deg,
Bite tek raudadama;
Niraud gauži tu, bitite,
Neba tavi nami deg.
11559-1
Veca bāba ziliem zobiem
Man pakaļ vien staigaja,
Man pakaļ vien staigaja,
Savu meitu dāvadama:
"Ņem, puisiti, manu meitu,
Mana meita daudz bagata,
Stopiņš cimdu, stopiņš zeķu,
Gara kanna villainišu".
Es negribu tavu meitu,
Tava meita piedzērusi,
Tava meita piedzērusi
Krogâ salda brandevīna.
13730-22
Kur tu jāsi, bāleliņi,
Baltas kājas audamies?
- Jāšu māsas apraudzìt,
Dzirdu tautas niecinot.
Ni pie vārtu nepiejāju,
Tek māsiņa vārtus vērt;
Vienu roku vārtus vēra,
Otru slauka asariņas.
Ver, māsiņ, plaši vārtus,
Lei tek manis kumeliņš,
Lei tek manis kumeliņš
Gar tautieša nama duru.
- Bēdz, tautiet, pabeņķê,
Nu jāj māsas bāleliņi;
Labak tevi blusas ēda,
Ne kà brāļa pārtadziņa.
13282-11
Sasēda meitiņas
Reizitê,
Ej,manu bāliņu
Lūkoties.
Ņem, manu bāliņu,
Kura tev patīk.
-Ko ņemšu, māsiņa,
Izlasas vien!
-Jāj, manu bāliņu,
Zītara zemê,
Zītara zeltaines
Lūkoties.
Būs man,būs man
Zītara māršiņa,
Segs man zītara
Villainiti.
«1234»
Meklēja avotu 290b
Rezultāti: 11 - 20 no 35
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī