SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Starptautiskais stāvoklis, tēvzemes un valsts apsargāšana un aizstāvēšana pret ārējiem ienaidniekiem. Karš un kara vīrs; šķiršanās no savējiem, no dzimtenes, karā aizejot.
Katalogs > Starptautiskais stāvoklis, tēvzemes un valsts apsargāšana un aizstāvēšana pret ārējiem ienaidniekiem. Karš un kara vīrs; šķiršanās no savējiem, no dzimtenes, karā aizejot.
Rezultāti: 81 - 90 no 681
31933-0
Aši, aši zīle dzied
Brāļa staļļa pakaļâ.
Tec, māsiņa, klausities,
Kādu vēsti zīl' atnesa.
Zīl' atnesa tādu vēsti,
Būs brāļam karâ iet.
-Tec, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļa cepuriti.
Dziedādama appuškoja,
Raudadama pavadija.
-Neraud' gauži, man' māsiņa,
Gaidi manis pārnākam;
Ja tu manis nesagaidi,
Sagaid mana kumeliņa.-
Par deviņas vasariņas
Atteceja kumeliņš,
Atteceja kumeliņš
Smilkšainàm kājiņàm
Smilkšainàm kājiņàm,
Zvaigžņu deķi mugurâ.
Vaicà māsa kumeļam:
Kur palika jājejiņš?
-Tur palika jājejiņš,
Kur krīt vīri kà ozoli,
Zobentiņus sārtiem krāva,
Kaudzèm meta cepurites.
Tur tek liela asins upe,
No kauliem tiltu taisa.
Mīļà Māre pāri gāja
Drebedama, trīsedama.
31933-14
Mans brālits karâ jāja
Nepuškotu cepuriti.
Tec, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļa cepuriti.
Dziedadama appuškoju,
Raudadama pavadiju.
31933-13
Muns bòļeņš karâ jója
Napuškótu capureiti.
Ļec, mòseņ, rùžu dòrzâ,
Puškoj bròļa capureiti.
Appuškòju dzìdódama,
Pavadeju raudódama.
-Voj tu dzídi, voj tu raudi,
Vaìra maņa naredzési;
Par deveņis vasareņis
Gaìdi muna kumèļeņa,
Gaìdi muna kumèļeņa
Pi vòrteņu datakùt.-
Attak bròļa kumèļeņis
Ašņejòm kòjeņóm.
Pavaìcòvu kumèļeņu,
Kur palyka jójèjeņš.
Tí palyka jójèjeņis,
Kur guļ veìri kai úzuli,
Zùbiņeņi sòrtim kraùti,
Capureitis skaudz m mastys,
Capureitis skaudz m mastys,
Ašņa upe caùri tak;
Pyllni kolni gaļis, kaùlu,
Kara veìru vín navá.
31933-11
Kur tu jósi, bròļeļeņ,
Napuškótu capuréti?
Ļèc, mòşeņ, dòrzeņâ,
Puškoj bròļa capuŗéti.
Dzídódama aizpuškòvu,
Raudódama pavadeju.
Vaj tu dzídi, vaj tu raudi,
Vaìra mani naredzési.
Atsyutéšu kumèļeņu
Par deveiņis vasareņis.-
Atteçèje kumēļeņš
Dubļòjóm kòjeņóm.
Vaìcoj mòsa nu kumèļa,
Kur pamete jójèjeņu.
-Ti pamešu jójèjeņu,
Kur guļ veìri kò úzùli,
Zùbiņeņus sòrtûs kròva,
Capurétis skaudzês mete,
Nu ašņím upe skrèje,
Nu kaùlím tylltu greìbe,
Sauļe kaùlus balynòva,
Vèjeņš motus purynòva.
31933-2
Apzeltita zīle dzied
Staļļa spāres galiņâ.
Ej, māsiņa, pavaica,
Kādu ziņu zīle dzied.
-Zīle dzied tādu ziņu,
Mūs brāļam karâ iet.
-Ej, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļa cepuriti.
Dziedadama appuško,
Raudadama galvâ liek.
-Raudi māsiņ, vaj neraudi,
Tu vairs manis neredzesi.-
Par deviņi vasariņi
Ievu ziedu laiciņâ,
Kumeliņis vien atnāca,
Pie vārtiem nozviedzàs.
Iznāk divas jaunas māsas,
Zīdautiņus rakstidamas,
Iznāk veca māmuliņa,
Asariņas slaucidama.
Pavaicaja kumeļam,
Kur palika jājejiņš.
Tur palika jājejiņš,
Kur krīt vīri kà ozoli,
Kur krīt vīri kà ozoli,
Kur asins straumes skrien,
Kur asins straumes skrien,
Kur plintēm namus slien,
Kur plintēm namus slien,
Kur zobenu sētu pin.
31933-12
Kur tu jāsi, mans brāliti,
Nepuškotu cepuriti?
Lec, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļa cepuriti.
Dziedadama appuškoju,
Raudadama pavadiju.
-Ko tu raudi, man' māsiņa,
Vaj tev savu rožu žēl?
-Man nevaida rožu žēl,
Man, brāliti, tevis žēl,
Man, brāliti, tevis žēl,
Ka tu vairs nepāriesi.
-Ja es pats nepāriešu,
Pāries mans kumeliņš.-
Pārskrej brāļa kumeliņš,
Baltas smilktes spārdidams.
Pavaicaju kumeļam,
Kur palika raitenieks.
Tur palika raitenieks,
Kur asiņu upe tek,
Kur asiņu upe tek,
Kur kauliņu tiltu grīd,
Kur zobenu žogu pin,
Kur cepuŗu kaudzes met.
Tur gul vīri kà ozoli
Uz tàm Prūšu robežàm.
31933-4
Aši, aši zīle dziedi
Staļļa broda galiņâ.
Ej, māsiņa, klausitiesi,
Kadu vēsti zīle dzied.
Zīle dziedi tādu vēsti,
Būs brāļami karâ iet.
Brāliņš karâ i negāja
Nepuškotu cepuriti.
Lec, māsiņa, dārziņâi,
Puško brāļa cepuriti!
-Dziedadama aizpuškoju,
Raudadama pavadiju.
-Ka tu raudi, man' māsiņa,
Vaj tev bija rožu žēl?
-Man nebija rožu žēl,
Man bij tevis paša žēl,
Man bij tevis paša žēli,
Vairs mūžami neredzèt.
-Neraud gauži, man' māsiņa,
Gan tu manis sagaidisi.
Ja tu manis nesagaidi,
Sagaid' mana kumeliņa,
Sagaid' mana kumeliņa
Ar naudiņas vezumiņu.-
Par deviņas vasariņas
Kumeliņa sagaidiju,
Kumeliņa sagaidiju
Par kalniņu attekam.
No kumeļa pavaicaju,
Kur palika jājejiņš.
Tur palika jājejiņis
Uz tiem Prūšu robežiem.
Tur guļ vīri kà ozoli,
Sārtiem krauti zobeniņi,
Sārtiem krauti zobeniņi,
Skaudzèm mestas cepurites,
Asintiņu upe tek,
No kauliemi tilti griezti.
Smiltis grauze baltos vaigus,
Vējiņš matus plīveneja,
Vējiņš matus plīveneja,
Saule kaulus balinaja.
Pulkiem skrēja dvēselites
Pie Dieviņa žēloties.
31933-27
Cekulota zīle dzied
Staļļa spāres galiņâ,
Ej, māsiņa, klausities,
Kādu ziņu zīl' atnesa:
Tādu ziņu zīl' atnesa,
Bāliņam karâ iet!
Bāliņam karâ iet,
Nepuškota cepurite.
Tec, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļa cepuriti!
-Dziedadama appuškoju,
Raudadama pavadiju.
31933-20
Zīle dzied, zīle dzied,
Staļļa spāres galiņâ.
Tec, māmiņ, klausities,
Kādu ziņu zīle nes.
Tādu ziņu zīle nes,
Brāļam būs karâ iet.
Tec, māsiņ, rožu dārzâ,
Puško brāļa cepuriti.
Dziedadama appuškoju,
Galvâ liku raudadama.
-Vaj nu dziedi, vaj nu raudi,
Tu vairs manis neredzesi.-
Par deviņas vasariņas
Attek brāļa kumeliņš.
Pavaicaju kumeļam,
Kur palika jājejiņš.
Tur palika jājejiņš
Uz tiem Turku robežiem,
Tur gul vīri kà ozoli,
Kaudzês mestas cepurites,
Kaudzês mestas cepurites,
Sārtiem krauti zobeniņi.
Tur viļņo asins upe
No kalniņa lejiņâ,
Tur jaunie kara vīri
Ik rītiņa mazgajàs.
31933-1
Ātri, ātri zīle dzied
Asa mieta galiņâ.
Ej, māsiņa, klausities,
Kādu vēsti zīle stāsta.
Tādu vēsti zīle stāsta,
Ka brāļam karâ iet.
Kà brāļam karâ iet
Nepuškotu cepuriti!
Tec, māsiņa dārziņâ,
Puško brāļa cepuriti.
Dziedadama appuškoja,
Raudadama pavadija.
-Vaj nu dziedi, vaj nu raudi,
Vaira manis neredzesi.
Par deviņas vasariņas
Kumeliņu atstellešu.
Pavaicà kumeliņu,
Kur palika jājejiņš.
Tur palika jājejiņš,
Kur krīt vīri kà ozoli,
Sartôs kraun zobeniņus.
Kaudzês met cepurites,
Asinainas upes tek,
No kauliem tiltus taisa.
Pāri gāja jauni puiši,
Asariņas slaucidami,
Pakaļ gāja jaunas meitas,
Kà lapiņas drebedamas.
«56789101112131415»
Rezultāti: 81 - 90 no 681
meklēt Dainu skapī