SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli).
Katalogs > ... > Bāriņi, sērdieņi. > Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli).
Rezultāti: 71 - 80 no 225
4993-3
Es raudaju, es vaideju,
Man pazuda māmuliņa.
Raudadama, vaidedama,
Aizteceju niedrainê.
Tur atradu niedrainê
Trīs sudraba avotiņus.
Pie tiem trijiem avotiem
Trīs māsiņas mazgajàs.
Viena saka:Kur tu iesi?
Otra klāti aicinaja;
Trešà saka:Ko tu raudi,
Tu atstāta bārenite?
- Es raudaju, es vaideju,
Man pazuda māmuliņa.
- Dobitê, lāditê,
Tur gul tava māmuliņa,
Tur gul tava māmuliņa
Baltâ smilšu kalniņâ.
4993-2
Es mekleju, es dugoju,
Man pazuda māmuļiņa.
Dugodama, mekledama,
Ieteceju niedrajâ,
Ieteceju niedrajâ,
Atrod' zelta avotiņu;
Pie ta zelta avotiņa
Trīs meitiņas mazgajàs.
Divi saka:Kur tu iesi?
Trešà klātu aicinaja.
Kura klātu aicinaja,
Ta pasaka māmuļiņu:
Tur guļ tava māmuļiņa
Zem Dieviņa nam' durvim,
Zem Dieviņa nam' durvim,
Baltajôs palagôs,
Baltajôs palagôs,
Mīkstajôs spilvenôs,
Mīkstajôs spilvenôs,
Eņģelišu draudzitê,
Eņģelišu draudzitê,
Ar eņģeļiem runadama.
4993-6
Sveša māte šautri sviede,
Es pabēgu bēgamo.
Es bēgdama izteceju
Zelt' avotu līgojam.
Pie ta zelta avotiņa
Trīs Laimiņas mazgajàs.
Divas saka: Kur tu teci?
Trešà klāti aicinaja.
Kura klāti aicinaja,
Ta pasaka māmuļiņu:
Ej, meitiņ, tec, meitiņ,
Līdz viņam kalniņam,
Tur guļ tava māmuliņa
Zem zaļàm velenàm,
Zem zaļàm velenàm,
Sešu galdu namiņâ.
4993-8
Teku šurpu, teku turpu,
Pa māmiņas pēdiņàm.
Uztek' zaļu niedrajiņu,-
Trīs jumpravas mazgajàs.
Divas saka: Kur tu iesi?
Trešà klāt aicinaja,
Trešà klāt aicinaja,
Ta pasaka māmuliņu:
Tur guļ tava māmuliņa
Baltâi smilšu kalniņâ,
Baltâi smilšu kalniņâ,
Zem Dieviņa kājiņàm.-
Celies augšâ, tēvs, māmiņa,
Es pacelšu veleniņu.
Es stāstišu raudadama,
Ko man dara sveša māte:
Cirta pliķi, plūca matus,
Spēr' ar kāju pabeņķê.
4994-0
Es redzei svēt' Mār'
Vidê' jūr' zēģelam,
Vidê' jūr' zēģelam,
Pill' laiv' sērdieniņ',
Pill' laiv' sērdieniņ',
Pill' laiv' asaras,
Pill' laiv' asaras,-
Bez sauv' tēv', māmalit',
Apakš zem' tēvs, māmiņ'
Āz ūdeņ' bāleliņ'.
4995-0
Es sovai Laìmeņai
Raudódama žàlòjús,
Kam jei mani tik jaunu
Bèdeņôs pamatuse.
4996-0
Es stādiju baltu puķi
Baltâ smilšu kalniņâ.
Ta izauga liela gara
Līdz pašàm debesim.
Es uzkāpu debesîs
Pa puķites lapiņàm.
Tur redzeju Dieva dēlu
Kumeliņu sedlojot.
Labrītiņi, Dieva dēls,
Redzej' manu tēv' ar māti?
- Tavs tēviņš, māmuliņa
Sēd tumšâ kaktiņâ.
4997-0
Gaiša dega uguntiņa
Tumšajâi kaktiņâ:
Bārenite pūru loka,
Mīļa Māra palīdzeja.
4998-0
Gaiši spīd uguntiņa
Mīļas Laimas istabâ:
Mīļa Laima sērdienei
Liek sudraba vaiņadziņu.
4999-0
Gauži raud bārenite,
Zelta bira asariņas;
Dieva dēli, lasidami,
Kar kumeļa iemauktôs.
«4567891011121314»
Rezultāti: 71 - 80 no 225
meklēt Dainu skapī